Struktura szkolnictwa - to schemat organizacyjny umożliwiający realizację powszechnego prawa i obowiązku nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę w odpowiednich typach szkół funkcjonujących w polskim systemie oświaty. Etapy edukacji w Polsce:

1. Wczesna opieka i edukacja

 • Żłobek/Klub dziecięcy – obejmuje grupę wiekową od 0–3 lat. Opieka w tych placówkach jest odpłatna, a korzystanie z niej jest fakultatywne – decyzję o uczęszczaniu dziecka do żłobka/ klubu dziecięcego podejmują jego rodzice lub prawni opiekuni.
 • Wychowanie przedszkolne – obejmuje dzieci w wieku od 3–6 lat i może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych dla dzieci starszych (odroczonych z obowiązku nauki). Edukacja w tych placówkach jest obligatoryjna dla dzieci w wieku 6 lat.

2. Szkoła podstawowa

Obowiązkowe kształcenie w szkole podstawowej polega na uczęszczaniu uczniów do 8-letniej szkoły podstawowej. Podstawowym kryterium jest wiek ucznia – dzieci, które ukończyły 7 rok życia i odbyły roczną edukację w przedszkolu objęte są obowiązkiem szkolnym. Nauka w szkole podstawowej jest nieodpłatna i kończy się egzaminem ósmoklasisty.

3. Szkolnictwo średnie

Szkolnictwo średnie obejmuje:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia,
 • 2-letnią szkołę branżową II stopnia,

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego oraz umożliwienie podjęcia nauki w szkole branżowej II stopnia. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymują świadectwo dojrzałości, a warunkiem jego otrzymania jest zdanie egzaminu maturalnego z 3 obowiązkowych przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy). W przypadku liceum ogólnokształcącego i technikum uczeń musi także przystąpić do egzaminu z dodatkowego, wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia obejmuje oprócz 3 obowiązkowych przedmiotów także egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwenta. Uczeń, który ukończy branżową szkołę II stopnia, po reformie z 1.09.2017r. będzie mógł podjąć dalszą edukację na wybranym kierunku studiów wyższych.

 • 3-letnią szkołę przysposabiającą do pracy umożliwiającą naukę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. Szkolnictwo policealne

Szkoły policealne to placówki przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Kryterium przyjęcia do szkoły policealnej stanowi fakt posiadania wykształcenia średniego. Nauka w tych szkołach trwa od 1–2,5 lat.

5. Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe jest realizowane przez autonomiczne uczelnie prowadzące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia licencjackie/ inżynierskie, magisterskie, doktoranckie). Uczelnie wyższe – jednostki organizacyjne państwowe, samorządowe lub prywatne, które funkcjonują według przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie są zaliczane do systemu oświaty w Polsce. Wyróżnia się stacjonarny i niestacjonarny system studiów. Studia stacjonarne (dzienne) na uczelniach publicznych (państwowych) są nieodpłatne.

Typy uczelni w Polsce:

 • uniwersytety,
 • uniwersytety techniczne (politechniki),
 • uczelnie medyczne i teologiczne,
 • wyższe szkoły techniczne, rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne i morskie,
 • państwowe wyższe szkoły teatralne, akademie wychowania fizycznego,
 • uczelnie służb państwowych, wojskowe i artystyczne.

6. Kształcenie i szkolenia dla dorosłych

Polega na uzupełnianiu wykształcenia na poziomie średnim i podstawowym przez osoby dorosłe, podejmowaniu różnego rodzaju szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i osobiste, a także przystępowaniu do szkoleń przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.