Dnia 30 stycznia 2023 roku Podkarpacki Kurator Oświaty wydał Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim. 

Zachęcam wszystkich uczniów klas VIII do zapoznania się z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminami składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim do klas I publicznych:

 • czteroletnich liceów ogólnokształcących,
 • pięcioletnich techników,
 • trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
 • klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach.

Załącznik

Zachęcam do zapoznania się z informatorem o ofertach szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego.

https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/

Co roku uczniowie ósmych klas wybierają spośród wielu szkół ponadpodstawowych tę placówkę, która wyznaczy ich dalszą drogę edukacyjną. Czy warto walczyć o jak najlepsze świadectwo na koniec podstawówki? Na jakie przedmioty należy zwrócić szczególną uwagę w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej? To dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na te pytania.

Rozporządzenie MEN określa, jakie będą warunki rekrutacji dla uczniów klas ósmych do szkół ponadpodstawowych, a kuratoria oświaty doprecyzowują terminy rekrutacji w poszczególnych województwach. Co roku uczniowie klas ósmych i ich rodzice pytają o punkty, sposób ich liczenia oraz progi punktowe.

 

Jak przeliczać punkty, co jest szczególnie ważne?

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń wynosi 200. W ich skład wchodzi:

 • 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
 • 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz dodatkowe osiągnięcia.

 

Egzamin ósmoklasisty

Uczniowie otrzymują wyniki z poszczególnych testów w procentach, które są przeliczane na liczbę punktów. Mnożnik przeliczeniowy dla poszczególnych testów jest następujący:

 • Język polski – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 70% to 70 procent x 0,35 = 24,5 pkt
 • Matematyka – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 95% to 95 procent x 0,35 = 33,25 pkt
 • Język obcy – mnożnik 0,3 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 100% to 100 procent x 0,3 = 30 pkt

Tak więc, łączny wynik z egzaminów dla tego ucznia wynosi 87,75 punktów.

 Świadectwo

W rekrutacji brane są pod uwagę tylko 4 przedmioty. Obowiązkowo język polski i matematyka oraz 2 przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkołę ponadpodstawową. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę w klasie ósmej na wyniki z tych przedmiotów, które będą uczniowi potrzebne w procesie rekrutacyjnym. Przykładowo:

 • Klasa matematyczno-fizyczna w liceum – będzie to np. fizyka i język obcy.
 • Klasa matematyczno-geograficzna w liceum – będzie to np. geografia i język obcy.
 • Klasa humanistyczna w liceum – może to być np. historia lub WOS i język obcy.
 • Klasa w technikum czy w szkole branżowej I stopnia – wybór przedmiotów będzie uzależniony od wybranego zawodu np. w zawodzie fryzjer może być brana pod uwagę plastyka.

Jak widzimy już w tym momencie istotna jest tzw. specjalizacja i odpowiedni wybór przedmiotów.

 Ile punktów, za jaką ocenę?

 • Ocena celująca – 18 pkt.
 • Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 • Ocena dobra – 14 pkt.
 • Ocena dostateczna – 8 pkt.
 • Ocena dopuszczająca – 2 pkt.

Różnica między oceną celującą a bardzo dobrą to zaledwie jeden punkt, ale różnica między oceną bardzo dobrą a dobrą to już 3 punkty. Jest więc, o co zawalczyć.

 Dodatkowe punkty na świadectwie

 • Wolontariat i aktywność na rzecz szkoły – 3 pkt
 • Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt
 • Szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych kuratoryjnych, zawodów wiedzy, zawodów artystycznych, zawodów sportowych. Łącznie uczeń może uzyskać dodatkowo 18 pkt

Corocznie kuratoria oświaty publikują listę zawodów wiedzy, zawodów artystycznych i sportowych, za które uczeń może otrzymać dodatkowe punkty.

Kolorowanki dla dzieci z zawodami bawią i uczą. Kolorując dziecko poznaje nazwy zawodów i atrybuty związane z poszczególnymi zawodami. Edukacyjne kolorowanki sprawią dzieciom mnóstwo radości! Oprócz samego kolorowania, dzieci mogą narysować obok postaci przedmioty, które kojarzą im się z danym zawodem. Na przykład – u grafika komputerowego może pojawić się kartka, ołówek i myszka do komputera. Kolorowanki udostępnione są w celu zapoznania dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowania pożądanej postawy wobec pracy i edukacji, a także inicjowania i rozwijania zdolności oraz zainteresowań dzieci, czyli kształtowania postawy aktywnej, kreatywnej, otwartej na świat i ludzi.

Poniżej udostępniam linki z kolorowankami, gotowymi do wydrukowania:

Struktura szkolnictwa - to schemat organizacyjny umożliwiający realizację powszechnego prawa i obowiązku nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę w odpowiednich typach szkół funkcjonujących w polskim systemie oświaty. Etapy edukacji w Polsce:

1. Wczesna opieka i edukacja

 • Żłobek/Klub dziecięcy – obejmuje grupę wiekową od 0–3 lat. Opieka w tych placówkach jest odpłatna, a korzystanie z niej jest fakultatywne – decyzję o uczęszczaniu dziecka do żłobka/ klubu dziecięcego podejmują jego rodzice lub prawni opiekuni.
 • Wychowanie przedszkolne – obejmuje dzieci w wieku od 3–6 lat i może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych dla dzieci starszych (odroczonych z obowiązku nauki). Edukacja w tych placówkach jest obligatoryjna dla dzieci w wieku 6 lat.

2. Szkoła podstawowa

Obowiązkowe kształcenie w szkole podstawowej polega na uczęszczaniu uczniów do 8-letniej szkoły podstawowej. Podstawowym kryterium jest wiek ucznia – dzieci, które ukończyły 7 rok życia i odbyły roczną edukację w przedszkolu objęte są obowiązkiem szkolnym. Nauka w szkole podstawowej jest nieodpłatna i kończy się egzaminem ósmoklasisty.

3. Szkolnictwo średnie

Szkolnictwo średnie obejmuje:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia,
 • 2-letnią szkołę branżową II stopnia,

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego oraz umożliwienie podjęcia nauki w szkole branżowej II stopnia. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymują świadectwo dojrzałości, a warunkiem jego otrzymania jest zdanie egzaminu maturalnego z 3 obowiązkowych przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy). W przypadku liceum ogólnokształcącego i technikum uczeń musi także przystąpić do egzaminu z dodatkowego, wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny po szkole branżowej II stopnia obejmuje oprócz 3 obowiązkowych przedmiotów także egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwenta. Uczeń, który ukończy branżową szkołę II stopnia, po reformie z 1.09.2017r. będzie mógł podjąć dalszą edukację na wybranym kierunku studiów wyższych.

 • 3-letnią szkołę przysposabiającą do pracy umożliwiającą naukę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. Szkolnictwo policealne

Szkoły policealne to placówki przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Kryterium przyjęcia do szkoły policealnej stanowi fakt posiadania wykształcenia średniego. Nauka w tych szkołach trwa od 1–2,5 lat.

5. Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe jest realizowane przez autonomiczne uczelnie prowadzące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia licencjackie/ inżynierskie, magisterskie, doktoranckie). Uczelnie wyższe – jednostki organizacyjne państwowe, samorządowe lub prywatne, które funkcjonują według przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie są zaliczane do systemu oświaty w Polsce. Wyróżnia się stacjonarny i niestacjonarny system studiów. Studia stacjonarne (dzienne) na uczelniach publicznych (państwowych) są nieodpłatne.

Typy uczelni w Polsce:

 • uniwersytety,
 • uniwersytety techniczne (politechniki),
 • uczelnie medyczne i teologiczne,
 • wyższe szkoły techniczne, rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne i morskie,
 • państwowe wyższe szkoły teatralne, akademie wychowania fizycznego,
 • uczelnie służb państwowych, wojskowe i artystyczne.

6. Kształcenie i szkolenia dla dorosłych

Polega na uzupełnianiu wykształcenia na poziomie średnim i podstawowym przez osoby dorosłe, podejmowaniu różnego rodzaju szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i osobiste, a także przystępowaniu do szkoleń przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

W galerii zawodów znajdziecie informacje o:

 • Zawodach Szkolnictwa Zawodowego, to znaczy zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach, branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych oraz w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,
 • Grupach Zawodów, czyli grupach zawierających podobne do siebie zawody, do których przyporządkowano wszystkie zawody z aktualnej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS),
 • Kwalifikacjach Zawodowych, czyli kwalifikacjach nabywanych w ramach szkolnictwa zawodowego umożliwiających wykonywanie określonych zawodów.

Galeria Zawodów pomoże Ci:

 • dowiedzieć się, na czym polega praca w zawodzie, który Cię interesuje, lub do którego wykonywania masz predyspozycje;
 • dowiedzieć się jakie kwalifikacje musisz posiadać lub uzyskać, żeby wykonywać określony zawód;
 • dokonać odpowiedniego wyboru zawodu i ścieżki kształcenia.

W celu skorzystania z Galerii Zawodów kliknij w link: http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html

Następnie wejdź w zakładkę Zawody Szkolnictwa Zawodowego, wyszukaj interesujące Cię zawody, zapoznaj się z kartami zawierającymi opisy zawodów, zdjęcia i filmy z nimi związane.

Doradztwo zawodowe - można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym. Z tego typu usług można korzystać w szkołach, na wyższych uczelniach, instytucjach kształcenia, w publicznych służbach zatrudnienia, w miejscach pracy, w instytucjach pozarządowych i prywatnych. 

Wspomniane czynności to przede wszystkim:

 • dostarczanie informacji edukacyjno-zawodowej,
 • stosowanie narzędzi służących do oceny, bądź do samooceny,
 • przeprowadzenie rozmów doradczych,
 • stosowanie programów edukacyjnych na temat planowania rozwoju zawodowego,
 • organizowanie staży i praktyk,
 • realizacja programów rozwijających umiejętności szukania pracy.

Doradca zawodowy - osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji-zawodowej.

Orientacja zawodowa - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Zawód - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

Informacja zawodowa - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

Informacja edukacyjna - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem i nabywaniem kwalifikacji.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa - ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 

Czynniki tworzące wyjątkowość roli rodzica:

 1. Rodzice dobrze znają dziecko, jego rozwój, pasje, przemiany fantazji w szersze zainteresowania.
 2. Obserwują dziecko w sytuacjach, w których wychowawca, nauczyciel, mogą nie mieć okazji zauważyć predyspozycji (specjalnych umiejętności, wyjątkowych zainteresowań).
 3. Dostrzegają dominujące obszary rozwoju (uzdolnienia plastyczne, techniczne, kulinarne itp.).
 4. Znają stan zdrowia dziecka.

Działania rodziców pozytywnie wpływające na podejmowanie decyzji:

Rodzic powinien:

 • rozmawiać o przyszłości zawodowej dziecka;
 • pokazywać różne miejsca pracy, ciekawe stanowiska pracy, rozwijające się firmy;
 • uczestniczyć w poszukiwaniu potrzebnych informacji edukacyjno-zawodowych;
 • akceptować dokonane wybory;
 • poznawać swoje dziecko, jego mocne strony, zainteresowania, pasje;
 • wyrabiać motywację do nauki;
 • organizować atrakcyjne/ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego;
 • wykorzystywać nadarzające się okazje do rozmów o przyszłości;          
 • pokazywać znaczenie uczenia się przez całe życie;
 • rozmawiać z dzieckiem o jego planach, wspierać spontaniczność, pomysłowość, kreatywność, oryginalność;
 • zachęcać do aktywności w formie wolontariatu bądź pracy na rzecz środowiska lokalnego;
 • pomagać w poznawaniu zawodów i możliwościach dalszego kształcenia;
 • zachęcać do opracowania alternatywnych ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej;
 • pobudzać do rozwijania zainteresowań i pasji;
 • nie ingerować zbyt mocno w samodzielne podejmowanie decyzji.


Podstawowe błędy w działaniach rodziców:

 • realizowanie rodzicielskich nie spełnionych planów, ambicji;
 • narzucanie pomysłów „dla dobra dziecka i jego przyszłości”;
 • narzucanie wyboru przyszłej szkoły;
 • unikanie rozmów na temat planów i wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • polecanie zawodów tylko dlatego, że wydają się dochodowe lub prestiżowe;
 • zaniżanie bądź zawyżanie oceny możliwości dzieci;
 • zniechęcanie do wykonywania niektórych zawodów poprzez własne uprzedzenia, brak informacji o współczesnym rynku pracy.

Drogi uczniu!

Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji, jaki zawód może stać się Twoją przyszłością, jaką szkołę ponadpodstawową wybrać, nie potrafisz obiektywnie ocenić swoich zdolności i umiejętności zgłoś się do szkolnego doradcy zawodowego!

 1. Rodzic jako doradca w wyborze przyszłej szkoły
 2. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym
 3. Galeria zawodów
 4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 5. Struktura szkolnictwa w Polsce
 6. Doradztwo zawodowe dla najmłodszych
 7. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - co warto wiedzieć?
 8. Informator o ofertach szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024
 9. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024