Co roku uczniowie ósmych klas wybierają spośród wielu szkół ponadpodstawowych tę placówkę, która wyznaczy ich dalszą drogę edukacyjną. Czy warto walczyć o jak najlepsze świadectwo na koniec podstawówki? Na jakie przedmioty należy zwrócić szczególną uwagę w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej? To dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na te pytania.

Rozporządzenie MEN określa, jakie będą warunki rekrutacji dla uczniów klas ósmych do szkół ponadpodstawowych, a kuratoria oświaty doprecyzowują terminy rekrutacji w poszczególnych województwach. Co roku uczniowie klas ósmych i ich rodzice pytają o punkty, sposób ich liczenia oraz progi punktowe.

 

Jak przeliczać punkty, co jest szczególnie ważne?

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń wynosi 200. W ich skład wchodzi:

 • 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
 • 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz dodatkowe osiągnięcia.

 

Egzamin ósmoklasisty

Uczniowie otrzymują wyniki z poszczególnych testów w procentach, które są przeliczane na liczbę punktów. Mnożnik przeliczeniowy dla poszczególnych testów jest następujący:

 • Język polski – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 70% to 70 procent x 0,35 = 24,5 pkt
 • Matematyka – mnożnik 0,35 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 95% to 95 procent x 0,35 = 33,25 pkt
 • Język obcy – mnożnik 0,3 – czyli jeśli uczeń otrzymał wynik procentowy z egzaminu np. 100% to 100 procent x 0,3 = 30 pkt

Tak więc, łączny wynik z egzaminów dla tego ucznia wynosi 87,75 punktów.

 Świadectwo

W rekrutacji brane są pod uwagę tylko 4 przedmioty. Obowiązkowo język polski i matematyka oraz 2 przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkołę ponadpodstawową. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę w klasie ósmej na wyniki z tych przedmiotów, które będą uczniowi potrzebne w procesie rekrutacyjnym. Przykładowo:

 • Klasa matematyczno-fizyczna w liceum – będzie to np. fizyka i język obcy.
 • Klasa matematyczno-geograficzna w liceum – będzie to np. geografia i język obcy.
 • Klasa humanistyczna w liceum – może to być np. historia lub WOS i język obcy.
 • Klasa w technikum czy w szkole branżowej I stopnia – wybór przedmiotów będzie uzależniony od wybranego zawodu np. w zawodzie fryzjer może być brana pod uwagę plastyka.

Jak widzimy już w tym momencie istotna jest tzw. specjalizacja i odpowiedni wybór przedmiotów.

 Ile punktów, za jaką ocenę?

 • Ocena celująca – 18 pkt.
 • Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 • Ocena dobra – 14 pkt.
 • Ocena dostateczna – 8 pkt.
 • Ocena dopuszczająca – 2 pkt.

Różnica między oceną celującą a bardzo dobrą to zaledwie jeden punkt, ale różnica między oceną bardzo dobrą a dobrą to już 3 punkty. Jest więc, o co zawalczyć.

 Dodatkowe punkty na świadectwie

 • Wolontariat i aktywność na rzecz szkoły – 3 pkt
 • Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt
 • Szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych kuratoryjnych, zawodów wiedzy, zawodów artystycznych, zawodów sportowych. Łącznie uczeń może uzyskać dodatkowo 18 pkt

Corocznie kuratoria oświaty publikują listę zawodów wiedzy, zawodów artystycznych i sportowych, za które uczeń może otrzymać dodatkowe punkty.