Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w konkursie można brać zarówno indywidualnie jak i w grupach.

Zadanie konkursowe: stworzenie i wykonanie autorskiego opracowania w jednej z wybranych kategorii konkursowych:
1) Aktywność sportowa lub taniec promujące ekologię – opracowanie układu ruchowego lub
tanecznego o tematyce ekologicznej („Kategoria Aktywność sportowa lub Taniec”);
2) Slow fashion – pokaz mody z upcyclingu – zaprojektowanie i wykonanie kolekcji przynajmniej 5 ubiorów, posiadających przynajmniej 3 elementy garderoby wykonane w drodze upcyclingu każdy („Kategoria Slow Fashion”);
3) Piosenka o ekologii – skomponowanie i wykonanie utworu muzycznego z dowolnego gatunku muzyki, zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej, o tematyce ekologicznej („Kategoria Piosenka”);
4) Ekologiczne przedstawienie teatralne – stworzenie i wykonanie przedstawienia teatralnego o tematyce walki z kryzysem ekologicznym, w tym dekoracji, strojów i innych elementów teatralnych (dalej „Kategoria Przedstawienie”).

Uczestnik/Grupa może zgłosić do Konkursu po jednej pracy z danej kategorii. W przypadku
większej ilości zgłoszonych prac, ocenie podlega jedna z nich.

Nagrania Prac w ramach Kategorii Aktywność sportowa lub Taniec oraz Kategorii Przedstawienie powinny zostać wykonane w planie ogólnym bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu, zabiegów operatorskich i montażowych.
Termin wykonania prac: 9 maja (środa) 2023r.

do pobrania ze strony Organizatora:
Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Umowa przeniesienia praw autorskich

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy I-VIII.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

TEMAT KONKURSOWY

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.
Czy przytoczone słowa Prymasa Tysiąclecia są aktualne w XXI wieku?
Zaprezentuj temat w wybranej przez siebie formie literackiej, plastycznej lub
słowno-muzycznej. Sięgnij zarówno do swoich własnych przemyśleń
i przeżyć, jak również do idei znanych z literatury, sztuki i życia społecznego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
• literackiej (np. wiersz, opowiadanie, rozprawka, wywiad, list, przemówienie)
• plastycznej (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat – wyłącznie w technice
grafiki komputerowej)
• słowno-muzycznej (piosenka)

Format prac:
• kategoria literacka: praca wykonana na komputerze, czcionka 13, Times New Roman,
interlinia 1,5; wiersz – maks. 2 strony A4, proza – maks. 5 stron A4; wydruk, trzy
egzemplarze;

• kategoria plastyczna: format maks. A2, forma płaska, technika dowolna, plakat
wyłącznie w technice grafiki komputerowej z autorskich elementów;

• kategoria słowno-muzyczna: wydruk tekstu piosenki oraz nagranie piosenki;
wykonania maks. 120 sekundowe w formacie mp3 na płycie CD lub pendrivie;
piosenka nie musi być zaprezentowana przez autora tekstu i melodii; wykonanie nie
podlega ocenie; prosimy o przesłanie piosenki z tekstem także na wymieniony poniżej
adres e-mail.

Przyjmowane są tylko prace indywidualne – także w kategorii piosenka (jeden autor
tekstu i muzyki). 

Podpisane na odwrocie prace należy przekazywać do Pani Katarzyny Helit
Termin wykonania prac: 20 marca ( poniedziałek) 2023 r.

Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie organizuje drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Oddaj krew - ratuj życie".
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych od klasy I-VIII i ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego oddawania krwi.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu w formacie A4, wykonanego dowolną techniką rysunkową lub malarską z wyraźnie umieszczonym hasłem nawiązującym do idei honorowego krwiodawstwa. Praca musi być wykonana samodzielnie przez autora.

Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.

Podpisane na odwrocie prace należy przekazywać do Pani Katarzyny Helit.
Termin wykonania prac: 13 marca (poniedziałek) 2023 r.

Regulamin

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas 4-8 do udziału w ogólnopolskim konkursie na plakat. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nie w grupach.

Zadanie konkursowe: należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło: „Inny - nie znaczy gorszy”.
Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny - nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.

Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną.
Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują.
Napisy są często przetworzone artystycznie.

Technika wykonania pracy: dowolna (może zawierać odstające elementy).
Format: tylko A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane).

Podpisane na odwrocie prace należy przekazywać do Pani Katarzyny Helit.
Termin wykonania prac: 6 marca ( poniedziałek) 2023 r.

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:
regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgody rodziców

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku od 10 do 19 lat.
Tematem pracy mogą być historie związane z emocjami smutku i radości. NIE MOŻNA stosować wulgaryzmów (polskich i/lub obcojęzycznych).
Technika wykonania pracy: maksymalnie 2 strony formatu A4, cała praca zawiera od 4 do 8 okien komiksowych.

Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe: 

Projekt komiksu w formie rysunku (technika dowolna: szkic, kredka, farby, cienkopisy, markery itp.)
klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe

Projekt komiksu w formie grafiki komputerowej
klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe

Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę rysunkową lub jedną pracę graficzną.

Podpisane na odwrocie prace należy przekazywać do Pani Katarzyny Helit.

Prace graficzne należy przysłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Termin wykonania prac: 15 lutego (środa ) 2023 r.

Regulamin

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do udziału w Konkursie na Choinkę Bożonarodzeniową. Prace należy złożyć u wychowawców klas do 6 grudnia 2022r., następnie zostaną zawiezione do MCK  w Leżajsku.

Konkurs kierowany jest do rodzin.

Za zespół uważa się: grupę rodzinną składającą się z trzech osób (przynajmniej z jednego z rodziców/dziadków/opiekunów prawnych i przynajmniej jednego dziecka do 18 roku życia)

Warunki:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej
  – choinki bożonarodzeniowej statycznej do wysokości 50 cm
 • Każda grupa uczestników może wykonać jedną pracę przestrzenną wykonaną
  z dowolnego materiału.
 • Konstrukcja choinki bożonarodzeniowej powinna być stabilna,
 • Prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
  imię, nazwisko, adres i numer telefonu autorów.
 • Choinki bożonarodzeniowej do konkursu należy składać do dnia 6.12.2022 r. na adres Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk lub do naszej szkoły.
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody
  na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie osoby, która nie ukończyła 18 lat, musi być podpisana przez jej opiekuna (rodzica).

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.

 1. Konkurs plastyczny na plakat - dla uczniów klas I –III
  • prace plastyczne w formie płaskiej,
  • dowolna technika plastyczna.
 2. Konkurs plastyczny na wykonanie przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem różnych odpadów komunalnych - dla uczniów klas IV-VI,
  • zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu użytkowego (np. zabawki, pomocy edukacyjnej, przedmiotu codziennego użytku) przy wykorzystaniu zgromadzonych surowców wtórnych,
  • technika wykonania: praca powinna być wykonana z materiałów podlegających recyklingowi – mogą to być np.: tworzywa sztuczne, papier, materiały tekstylne, metal. Nie wolno używać materiałów niebezpiecznych np.: szkła, baterii, akumulatorów, ostrych kawałków blachy itp.,
  • maksymalne wymiary pracy: 40 cm x 40 cm.

 Termin wykonania pracy: 14 listopada (poniedziałek)

 Wykonane prace plastyczne należy przekazywać do P. Katarzyny Helit.

KONKURS RECYTATORSKI

I. ORGANIZATOR

Zespół Szkół w Dębnie, 37-305 Dębno 200 A

II. CELE

Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją oraz wartościami.
Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Leżajsk.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

Etap szkolny - 7 listopada.
Etap gminny - 15 listopada.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnicy konkursu przygotowują do oceny jeden utwór poetycki o tematyce patriotycznej. Czas recytacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 10 minut. Do etapu gminnego szkoła zgłasza dwóch uczniów.

VI. KRYTERIA OCENY

 • Dobór repertuaru.
 • Kultura słowa, dykcja, poprawne akcentowanie.
 • Interpretacja ( ekspresja, zaangażowanie emocjonalne).
 • Ogólne wrażenie artystyczne.

Proponowana skala ocen: 1-10 punktów za każde kryterium.

Szczegółowych informacji udzielają: Pani Halina Sierżęga i Pani Halina Buszta.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie pod hasłem „ŚWIĘTY JAN KANTY – PATRON NASZEJ SZKOŁY”

I. CELE KONKURSU:
- zachęcenie uczniów do zdobywania i wykorzystywania wiedzy o św. Janie Kantym,
- popularyzacja wiedzy o patronie szkoły,
- wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy i samokształcenia.

II. UCZESTNICY KONKURSU.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas 0 – VIII.

III. FORMY KONKURSU.

1. Opowiadanie - dla klas IV-VIII
Zadaniem uczniów jest napisanie opowiadania, w którym przedstawią jak spędzili dzień ze św. Janem Kantym i czego się nauczyli podczas tego spotkania. 
Prace mogą być napisane odręcznie lub na komputerze w formacie A4. Należy je przekazać do 10.10.2022 r. do Pani Haliny Sierżęgi lub Pani Haliny Buszty.

2. Praca plastyczna dla klas 0-III
Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej   w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo) na temat życia   i działalności św. Jana Kantego.
Podpisane na odwrocie prace należy przekazywać do Wychowawców klas.
Termin wykonania prac: 10 października ( poniedziałek) 2022r.

3. Test wiedzy - dla klas IV-VIII
Konkurs ma formę pisemną - uczniowie rozwiązują test obejmujący podstawową wiedzę na temat życia i działalności patrona. Konkurs jest jednoetapowy, składa się  z pytań jednokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. Zwycięzcą zostanie osoba, która uzyska największą ilość pkt. z testu. Termin konkursu: 10 października 2022 r.

Materiały konkursowe dostępne są pod linkami:

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-20.php3

https://www.youtube.com/watch?v=HvMa61oHGXE

 

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych całej Polski.

Uczniowie w swoich pracach mają przedstawić prawo dziecka do życia bez przemocy, prawo do życia w bezpiecznym świecie lub prawo do życia wśród najbliższych i przyjaciół.

Format pracy: A-3
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Każda praca musi mieć na odwrocie przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, e-mail, nazwisko i imię opiekuna (nauczyciela) oraz e-mail) oraz zgodę rodziców  - karta zgłoszenia i zgoda rodziców do pobrania poniżej wraz z regulaminem konkursu.

Termin składania prac: do 14 listopada 2022 r.
Prace należy składać do Pani Katarzyny Helit.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia